Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

A Recent Car Autókölcsönző Korlátolt Felelőségű Társaság kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendlete (General Data Protection Regualtion) továbbiakban: GDPR rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és infószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), valamint a személyes adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el. A Recent Car Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelességet válla arra szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásokkal.

1. Adatkezelő:

A Recent Car Kft. 2045 Törökbálint Villányi út 1. Asz:12767818-2-13.

2. Milyen személyes adatokat, hogyan, miért, mennyi ideig és milyen jogalappal kezelünk

 

2.1. Szerződéses partnerek, bérlők, alvállalkozók adatkezelése

 

 • A kezelt adatok köre: Név, lakcím, születési név, anyja neve, születési hely / dátum, állampolgárság, személyi igazolvány szám, fénykép, személyi szám, jogosítvány szám, bankszámla szám, bankkártya szám.
 • Hogyan kezeljük: elektronikusan, papíralapon
 • Miért kezeljük adatait: szerződés teljesítése, kapcsolattartás.
 • Mennyi ideig: A szerződés, megszűnését követő 5 évig.
 • Milyen jogalappal kezeljük az adatokat: hozzájárulás, szerződéses jogalap.

 

2.2. A honlap látogatóink adatkezelése

 

 • A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldalak címei, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
 • Hogyan kezeljük: elektronikusan
 • Miért kezeljük adatait: kapcsolattartás, információ szolgáltatás
 • Mennyi ideig:: a honlap megtekintésétől számított 2 év.
 • Milyen jogalappal kezeljük az adatokat: hozzájárulás

 

2.3. E-mail címen történő kapcsolatfelvétel adatkezelése

 

 • Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
 • Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok
 • Meddig tároljuk az adatokat: az adatközléstől számított maximum 2 év.

 

2.4. Sütik használatának adatkezelése

 

A sütikre vonatkozó adatkezelést a Sütik kezelésében olvashatja.

 

3. Az adatfeldolgozók köre

A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó alvállalkozók jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az adatfeldolgozók jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Társaságunk a következő adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban:

 

Helloadó Kft.

 

Könyvelési szolgáltatásokat nyújt társaságunk számára. A bérlők és alkalmazottak

szükséges személyes adatait oszthatjuk meg a Hellóadó Kft.

További információ:

https://helloado.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Dáriusz Kincse 2001

 

A Dáriusz Kincse Biztosítási alkusz Kft. társaságunk biztosítási ügyeit intézi.

További információ:

https://dariuskincse.hu/sites/default/files/dokumentumok/Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

 

Integrity Kft.

 

A társaság tárhelyszolgáltatója, További információ: https://integrity.hu/adatvedelem

 

USERNET Kft.

                                                       

A társaság weboldalának fejlesztője az USERNET Kft.

 

További információ: https://www.usernet.hu/adatvedelmi-es-jogi-nyilatkozat

 

 

Allianz Biztosíto Zrt.

 

További információ:

https://www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html

 

Cig Pannónia Biztosító

 

További információ:

https://www.cigpannonia.hu/adatvedelem

Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adati kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

​1. Átlátható tájékoztatás

Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen:

 • az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról
 • a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről
 • a személyes adatok címzettjeiről
 • az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról
 • az adatkezelés tervezett időtartamáról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
 • az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.

Hozzáférési jog

a) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

b) A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) Brózik Péternek címezve az

brozik.peter@recentcar.hu, vagy a 1113 Budapest Bocskai út 77-79 fsz. 50 címen

gyakorolható.

 

c) Az érintett részére kérésére - személyazonosságának igazolása után szóban is adható tájékoztatás.

3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. A törléshez való jog

a) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy

kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat:

 

 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttek, vagy más módon kezelték;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.

 

b) Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő; arciválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez.

5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

a) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek e az érintett indokaival szemben.

b) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Tiltakozás joga:

a) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

 

b) Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

c) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

a ) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelés - ideértve a profilalkotást is - amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

b) Ne alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti

szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

 

c) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.

 

9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10. Eljárási jogszabályok

a) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja azérintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

b) A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

c) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

d) A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő a kért intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

e) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.

 

f) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11. Kártérítés és sérelemdíj

a) Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért - az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól - kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

b) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelés és adatfeldolgozó egyenlő felelőséggel tartozik a teljes kárért.

 

c) Az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól ha bizonyítja, hogy a kárt

előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

12. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

13. Adatvédelmi Hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Weboldal: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400